Logo_curan.pngLogo_dale.pngLogo_flexicare.pngLogo_Romsons.pngLogo_nelmed.pngLogo_bioderm.pngLogo_care.png

A  A  A

SP Contact Huikeshoven Medical

terug_knop_3.png

Home > Colofon > Algemene voorwaarden Huikeshoven Medical

Algemene voorwaarden

Huikeshoven Medical B.V.

 

ingeschreven in de KVK onder nummer 11030375

en van haar deelnemingen, alle hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk aan te duiden met: Huikeshoven Medical, voor zover deze ondernemingen blijkens hun correspondentie en stukken die voorwaarden van toepassing hebben verklaard.

 


Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Huikeshoven Medical gedane aanbiedingen en op alle door Huikeshoven Medical aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Huikeshoven Medical aangegane overeenkomsten tot levering van producten en diensten aan afnemers van Huikeshoven Medical.

2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer”, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Huikeshoven Medical in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Huikeshoven Medical gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Huikeshoven Medical daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met Huikeshoven Medical schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

4. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

5. Algemene (inkoop)voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van Huikeshoven Medical zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor de aanvaarding is gesteld.

2. De aan Huikeshoven Medical gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door Huikeshoven Medical aanvaard, zodra het door Huikeshoven Medical schriftelijk is bevestigd, dan wel Huikeshoven Medical op andere voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen. De wijze waarop orders kunnen worden gegeven wordt jaarlijks door Huikeshoven Medical kenbaar gemaakt.

3. De overeenkomst komt tot stand zodra Huikeshoven Medical het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen vijf dagen na ontvangst van een order door Huikeshoven Medical, schriftelijk aan de afnemer is meegedeeld dat de order niet is geaccepteerd.

4. Elke overeenkomst wordt door Huikeshoven Medical met de afnemer aangegaan onder de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit ter keuze van Huikeshoven Medical - dat Huikeshoven Medical van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Huikeshoven Medical.

5. Huikeshoven Medical is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Huikeshoven Medical verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Huikeshoven Medical de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten zoals die voor Huikeshoven Medical uit het gemene recht voortvloeien.

6. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d., door Huikeshoven Medical bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.

7. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Huikeshoven Medical, kan door Huikeshoven Medical worden toegestemd in annulering van een order. Deze toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden gegeven. Bij annulering van een order door de afnemer zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden en interesse aan de afnemer in rekening worden gebracht.

8. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van of namens Huikeshoven Medical, binden Huikeshoven Medical alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Huikeshoven Medical uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9. Huikeshoven Medical behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

10. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huikeshoven Medical is het de afnemer verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Huikeshoven Medical gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met afnemer gelieerde vennootschappen.

11. Indien met twee of meerdere afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

12. De afnemer machtigt Huikeshoven Medical om de opdracht door een door Huikeshoven Medical aan te wijzen derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De afnemer gaat akkoord met overdracht door Huikeshoven Medical aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Huikeshoven Medical met de afnemer gesloten overeenkomst(en).


Artikel 3 Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting en overige door de overheid op te leggen belastingen en heffingen, op basis van de door Huikeshoven Medical gehanteerde minimum-basis hoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en zijn de transport- verzendkosten niet inbegrepen, maar voor rekening van de afnemer.

2. Voor orders of leveringen die een bepaald bedrag niet te boven gaan en voor zover Huikeshoven Medical hierop jegens de afnemer een beroep doet, is de afnemer aan Huikeshoven Medical een door Huikeshoven Medical te bepalen redelijk bedrag aan administra­tiekosten verschuldigd.

3. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de prijssystemen van Huikeshoven Medical zijn opgenomen en zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende afnemer van toepassing zijn.

4. De prijzen en aanbiedingen van door Huikeshoven Medical aangeboden producten, welke zijn voorzien van een prijsetiket, zijn vrijblijvend. Bij verschil tussen de etiketprijs en de factuurprijs, is de factuurprijs bindend.

5. De afgeleverde hoeveelheden worden door Huikeshoven Medical op een afleveringsdocument vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.

6. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Huikeshoven Medical niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft Huikeshoven Medical het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften.

7. De afnemer heeft het recht om, indien een in het vorig lid bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Indien de goederen reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van Huikeshoven Medical worden teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de goederen worden teruggehaald echter volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke.


Artikel 4 Levering, leveringstermijnen en leveringsrisico

1. Levering geschiedt:

a. door het ter beschikking stellen van het verkochte aan het adres van Huikeshoven Medical.

b. door aflevering van het verkochte op de locatie waar het bedrijf van de afnemer is gevestigd.

2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres van Huikeshoven Medical ten behoeve van afnemer, dient de afnemer, indien hij niet onmiddellijk het gekochte meeneemt, binnen 5 dagen na dagtekening van het bericht van Huikeshoven Medical aan afnemer dat het verkochte te zijner beschikking staat, het verkochte af te halen. Indien de afnemer verzuimt het verkochte binnen voormelde termijn af te halen, is Huikeshoven Medical gerechtigd 1% van de goederenwaarde per week of gedeelte daarvan (met een maximum van    € 50,00 per week) als staangeld aan de afnemer in rekening te brengen.

3. Bij levering van het verkochte op het adres van de afnemer, zullen de door Huikeshoven Medical opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4. De door Huikeshoven Medical opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van Huikeshoven Medical zijn.  Vertraging in de aflevering zal voor de koper geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door Huikeshoven Medical ten dezen de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de afnemer enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan Huikeshoven Medical onbetaald heeft gelaten.

5. Bij aflevering van de goederen op het adres van de afnemer, wordt de wijze van transport door Huikeshoven Medical bepaald. De afnemer dient de goederen onmiddellijk af te nemen. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de goederen binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen. De kosten voor aflevering van de goederen zijn voor rekening van de afnemer.

6. De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. Huikeshoven Medical is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de afnemer te factureren.

7. Indien en zodra de verkochte goederen aan het adres van Huikeshoven Medical ter beschikking van de afnemer zijn gesteld (of, indien hij de goederen niet onmiddellijk meeneemt, door de enkele mededeling van Huikeshoven Medical dat het verkochte te zijnen behoeve is afgezonderd), gaat het risico daarvan over op de afnemer.

8. Bij aflevering van de verkochte goederen op het adres van de afnemer geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van Huikeshoven Medical. Zodra de te leveren producten bij het bedrijf van de afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de afnemer.

Verzoekt de afnemer om de goederenlevering op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan Huikeshoven Medical de hieraan verbonden extra kosten bij de afnemer in rekening brengen.

9. De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde goederen af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de afnemer de ontvangst van de goederen.

Indien de afnemer niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is Huikeshoven Medical gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

10. Door Huikeshoven Medical foutief geleverde producten kunnen uitsluitend geretourneerd worden, wanneer deze zijn voorzien van een door Huikeshoven Medical verstrekte retourbon en welke producten dienen te voldoen aan de navolgende voorwaarden:

- voorzien zijn van de originele collo-sticker of - indien niet gestickerd - worden begeleid door een kopie van het afleveringsdocument, van welke de datum niet ouder is dan 7 dagen

- zich bevinden in de originele verpakking

- door de afnemer niet geprijsd zijn

- behoren tot het normale Huikeshoven Medical -assortiment

- in goede staat verkeren en tegen normale prijzen weder verkoopbaar   zijn

- worden retour gezonden binnen de door Huikeshoven Medical vermelde termijnen.

In alle in dit artikel genoemde situaties waarin retourzending van de producten niet mogelijk is, is tussen de afnemer en Huikeshoven Medical wel een koopovereenkomst tot stand gekomen en is derhalve de afnemer tot betaling verplicht.

11. Indien zich door leveranciers van Huikeshoven Medical geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient de afnemer met de betreffende producten te handelen conform de door Huikeshoven Medical in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.

12. Er kan voor Huikeshoven Medical geen plicht tot levering ontstaan, indien buiten Huikeshoven Medical om door derden rechtstreeks aan een relatie van Huikeshoven Medical goederen worden geleverd waarvan de facturering via Huikeshoven Medical geschiedt.

13. De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan Huikeshoven Medical te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verplichting van Huikeshoven Medical tot terugname van emballage geldt alleen, indien deze in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat en indien deze door Huikeshoven Medical zijn geleverd.

14. Indien retouremballage slecht of ongesorteerd door de afnemer wordt aangeleverd, is Huikeshoven Medical gerechtigd voor die emballage geen vergoeding te verstrekken en de meerdere behandelingskosten aan de afnemer in rekening te brengen.

15. Indien Huikeshoven Medical door de afnemer of van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering van de producten omverpakking, restmateriaal en dergelijke mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventuele kosten van vernietiging begrepen, voor rekening van de afnemer.


Artikel 5 Klachten en reclames

1. De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij afname in één van de verkoopruimten van Huikeshoven Medical kunnen worden geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door de afnemer direct te worden gemeld.

Ongeacht het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde worden Goederen waarvan de verpakking is geopend, verbroken of beschadigd, nimmer retour genomen.

2. Geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijkingen in kleur, materiaalstructuur of finish vallen niet onder de garantie en verplichten de opdrachtnemer niet tot enige vergoeding. Het geeft de opdrachtgever evenmin het recht om de ontvangst of de betaling van de geleverde zaken te weigeren.

3. Bij aflevering van de goederen op het adres van de afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument, dan wel op andere directe wijze schriftelijk (per fax/mail) aan Huikeshoven Medical kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan – behoudens tegenbewijs door de afnemer – volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

4. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen uiterlijk binnen 48 uren na aflevering door de afnemer aan Huikeshoven Medical schriftelijk (per fax/mail) te worden meegedeeld.

5. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op Huikeshoven Medical betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Huikeshoven Medical geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer Huikeshoven Medical onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.

De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Huikeshoven Medical beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, danwel aan derden heeft doorgeleverd.

6. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures ter zake van het doen van mededelingen over klachten, zal Huikeshoven Medical zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Huikeshoven Medical, hetzij het gebrek herstellen dan wel een vervangend product leveren dan wel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal ter zake dit soort situaties van Huikeshoven Medical nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Huikeshoven Medical blijft beperkt tot de waarde van de geleverde goederen waarover werd gereclameerd.

7. Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk is uitgesloten.

De reclametermijn op de door Huikeshoven Medical verzonden facturen bedraagt ten hoogste 5 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Huikeshoven Medical correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd.


Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1. De door Huikeshoven Medical geleverde producten blijven eigendom van Huikeshoven Medical tot het moment van volledige betaling van al hetgeen Huikeshoven Medical van de afnemer te vorderen heeft uit hoofde van koopovereenkomsten, inclusief eventuele rente en kosten. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde zaken op de afnemer over; hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.

2. Alle in het bezit van de afnemer zijnde, van Huikeshoven Medical afkomstige goederen worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de afnemer zijnde hoeveelheid goederen niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.

3. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.

4. Het is de afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Huikeshoven Medical de afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan Huikeshoven Medical ter beschikking te stellen.

5. De afnemer verleent Huikeshoven Medical reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Huikeshoven Medical geleverde producten zich bevinden, teneinde Huikeshoven Medical in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde zaken terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Huikeshoven Medical om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten ten gevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.


Artikel 7 Huikeshoven Medical -klantnummer

1. Het Huikeshoven Medical - klantnummer wordt aan de afnemer persoonlijk verstrekt, is niet overdraagbaar en het gebruik is beperkt tot de onderneming van de afnemer.

2. Indien medewerkers van Huikeshoven Medical dat verlangen, is de afnemer verplicht een geldige officiële legitimatie te tonen. Uitsluitend met gebruik van het klantnummer kan de afnemer aankopen bij Huikeshoven Medical verrichten, tenzij dit anders is overeengekomen.

3. Bij het doen van aankopen zijn de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. De afnemer zal deze voorwaarden in acht (doen) nemen.

4. Indien het Huikeshoven Medical klantnummer door een derde onbevoegd wordt gebruikt, is de afnemer verplicht dit direct na ontdekking aan Huikeshoven Medical telefonisch te melden en dit binnen 24 uur nog eens schriftelijk (per fax/mail) te bevestigen.

5. Wijzigingen in de onderneming van de afnemer, zoals rechtsvorm, naam, adres, gemachtigde medewerkers en dergelijke, die invloed hebben op het rechtmatig gebruik van het Huikeshoven Medical  klantnummer, dienen zodra de wijziging zich voordoet door de afnemer direct aan Huikeshoven Medical schriftelijk te worden gemeld. De nieuwe gegevens zullen door Huikeshoven Medical worden toegepast en aanvaard na een redelijke termijn voor beoordeling en verwerking, echter binnen 30 werkdagen na datum van ontvangst van die gegevens.

6. Het Huikeshoven Medical - klantnummer blijft eigendom van Huikeshoven Medical, die ieder moment, zonder opgaaf van redenen onmiddellijk het gebruik ervan kan blokkeren, het klantnummer kan intrekken en zodoende het recht om aankopen bij Huikeshoven Medical te verrichten, kan beëindigen. Huikeshoven Medical zal onder andere bij beëindiging dan wel overdracht van het bedrijf van de afnemer van dit recht gebruik kunnen maken.


Artikel 8 Facturering en betaling

1. De facturering van geleverde goederen en diensten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer.

De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Huikeshoven Medical dient door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso plaats te vinden, zonder enige opschorting, korting of beroep op verrekening.

2. Van voormelde betalingswijze kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Huikeshoven Medical een afwijkende betalingswijze uitdrukkelijk op andere schriftelijke wijze aan de afnemer heeft kenbaar gemaakt. In die gevallen dienen alle betalingen te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte betalingstermijn, gerekend vanaf de factuurdatum.

3. De aan de afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van credit-valutering op de rekening van Huikeshoven Medical als de dag van betaling. De afnemer is niet gerechtigd op zulke betalingen aan Huikeshoven Medical een korting of verrekening toe te passen.

4. Indien de afnemer niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig en volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is Huikeshoven Medical gerechtigd aan de afnemer een rente in rekening te brengen van 1% per maand of gedeelte van een maand.

5. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 50,00 en onverminderd het recht van Huikeshoven Medical om verdere redelijke kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

6. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de afnemer aan de betaling mocht hebben gegeven.

7. Huikeshoven Medical is gerechtigd tot verrekening van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke Huikeshoven Medical van de afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Huikeshoven Medical aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Huikeshoven Medical. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order die tot schade heeft geleid.

2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Huikeshoven Medical voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer Huikeshoven Medical tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.

3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Huikeshoven Medical geen aansprakelijkheid.

4. De afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door Huikeshoven Medical B.V. geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving c.q. bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.

5. Indien Huikeshoven Medical naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde goederen, verplicht de afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door Huikeshoven Medical.

6. Voor zover de door Huikeshoven Medical geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat Huikeshoven Medical bij gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De afnemer dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. De afnemer vrijwaart Huikeshoven Medical uitdrukkelijk terzake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het gebruik van door Huikeshoven Medical geleverde producten, indien deze door de afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn ge- of verbruikt, dan wel verkocht.


Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Huikeshoven Medical welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Huikeshoven Medical kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).

Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen.

2. Indien Huikeshoven Medical door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Huikeshoven Medical het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zulks ter keuze van Huikeshoven Medical. Huikeshoven Medical is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Huikeshoven Medical,  om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.


Artikel 11 Wanprestatie en ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft Huikeshoven Medical ingeval van wanprestatie van de afnemer ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Huikeshoven Medical. Huikeshoven Medical is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door Huikeshoven Medical geleden schade.

2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Huikeshoven Medical eveneens, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien de afnemer surseance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, de zeggenschap binnen het bedrijf van de afnemer wijzigt of indien de afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Huikeshoven Medical op de afnemer heeft terstond opeisbaar zijn.


Artikel 12 Conversiebepaling

1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

2. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.


Artikel 13 Overdracht en verval van rechten

1. Huikeshoven Medical is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

2. Iedere vordering tegen Huikeshoven Medical vervalt, indien Huikeshoven Medical niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.


Artikel 14 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

1. Op de tussen Huikeshoven Medical en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien tussen Huikeshoven Medical en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

3. De rechtbank te Eindhoven is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Huikeshoven Medical gesloten overeenkomsten. Niettemin heeft Huikeshoven Medical het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

 


Artikel 15 Wet Bescherming Persoonsgegevens

1. Huikeshoven Medical kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen, het aanbieden c.q. toesturen van nieuwsbrieven en reclamematerialen. Uw gegevens worden geregistreerd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.